:: شیوه اجرایی دوره غیر حضوری مدیریت خانه ::

شيوه اجرای دوره
1) شيوه اجرای اين دوره غیرحضوری است و در آن، دروس مربوط به هر يك از پودمانهاي آموزشي در قالب كتب يا جزوات آموزشی به همراه منابع كمك آموزشي ارایه ميگردد. دانشجو می­بایست مطالب مربوط را مطالعه و در زمان مقرر در آزمون­های پایان پودمان­های آموزشی شرکت نماید. لازم به ذکر است شروع دوره از اسفندماه سال جاری میباشد.
 داوطلب در صورت تمایل میتواند منابع كمك آموزشی را پس از تایید پذیرش و در زمان انتخاب پودمان انتخاب نموده و از این طریق همراه با تهيه كتب و جزوات مربوط، دروس را فرا گيرد.
2) داوطلبان ميتوانند حسب علاقه در يك و يا حداكثر دو پودمان از پودمانهاي ارایه شده براساس نوبتهاي پذيرش هر سال تحصيلي، ثبتنام و نسبت به فراگيري دروس مربوط اقدام نمايند. در دوره مديريت خانواده هيچ يك از پودمانهاي اجباري يا اختياري پيش نياز پودمان ديگري نبوده و هر داوطلب ميتواند بدون در نظر گرفتن پودمانهاي اجرا شده در مراحل قبلي و يا عدم احراز نمره قبولي در پودمانهاي انتخابي قبلي، نسبت به ثبتنام در پودمان جديد اقدام نمايد.
3) هريك از پودمانهای اجباري و اختياري شامل دو يا چند درس مرتبط به يكديگر است كه مجموع واحدهاي آن ، تعداد واحد پودمان مربوط را مشخص مينمايد. دانشجويان دوره پودماني مديريت خانواده ميبايست كليه پودمانهای اجباري و سه پودماناز پودمان­هاي اختياري ارايه شده را مطابق برنامه درسی مصوب در طول مدت تحصيل انتخاب و بگذرانند.
4) ارایه کلیه دروس پودمانهای آموزشی دوره مدیریت خانواده به صورت غیرحضوری بوده و صرفا درس تربيت بدني از پودمان دروس عمومی به صورت حضوري و مطابق ضوابط آموزشی این دورهبرگزار میگردد.
5) پودمانهای آموزشی اين دوره در جداول شماره (1 و2) این دفترچه راهنما درج گرديده است.
6) دانشجويان پس از ثبتنام و فراگيري دروس پودمانها از طريق مطالعه جزوه يا كتاب درسي ارایه شده، میبایست با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی دانشگاه، در آزمون پایانی هر پودمان شرکت نمایند. این آزمونها به صورت چهار گزينهاي، متمرکز و در مركز استان محل سکونت دانشجو و توسط مجریان ذیربط برگزار میگردد.
7) كليه اخبار و اطلاعيه­هاي مربوط به اين دوره نظير زمان برگزاري آزمون پايان پودمان­هاي آموزشي، زمان و نحوه توزيع كارت شركت در آزمون و ... از طريق سامانه جامع آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي دانشگاه جامع علمی­کاربردی به آدرسhttp://sateb.uast.ac.ir و پرتال اطلاع­رساني دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir  به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد، لذا شايستهاست جهت بهره­گيري از اطلاعيه­هاي دانشگاه جامع علمي­كاربردي درخصوص دوره غيرحضوري و اطلاع از برنامههاي زماني اين دوره به صورت منظم و مستمر از سامانه­هاي ارتباطي فوق استفاده شود.